Bases legals del
“SORTEIG D’ESTIU 2024”

1.- Societat organitzadora

SALSES FRUITS, S&P, SL., entitat espanyola, proveïda del N.I.F. B55620454, amb domicili Ctra Cabra del Camp, s/n, 43811, Figuerola del Camp, Tarragona a l’efecte de notificacions, citacions i emplaçaments en direcció postal, d’ara endavant “SALSES FRUITS”, organitza un concurs denominat “SORTEIG D’ESTIU 2024” (d’ara endavant el “Concurs”) amb la finalitat d’efectuar una acció comercial relacionada la festivitat, subjecte a les presents bases legals (d’ara endavant, les “Bases”).

2.- Desvinculació de Facebook

Instagram no patrocina, avala, ni administra de manera alguna aquest Concurs, ni està associat a ell. El participant i/o usuari es desvincula totalment d’Instagram i és conscient que està proporcionant la seva informació al SALSES FRUITS i no a META. La informació que proporcioni serà utilitzada per a gestionar la participació del concursant en el Concurs així com, de ser el cas, comunicar-li i fer-li lliurament del premi, d’acord amb les presents bases legals del Concurs.

3.- Objecte, mecànica i requisits del concurs

REQUISITS per a participar en el Concurs, DURADA i ÀMBIT:

  • La participació és gratuïta, voluntària i està limitada als qui compleixin tots els requisits que a continuació es relacionen:
  • El Concurs comença el dia 11 de juliol del 2024 i finalitza el 21 de juliol de 2024 a les 24:00h.
  • Fer “like”, seguir i comentar etiquetant com a mínim a dues persones al post de @salsesfruitssp Oficial d’Instagram del concurs que es publicarà el dia 22 de juliol.
  • Ser persona física.
  • Major de 18 anys.
  • Només és vàlid per a territori de Catalunya.
  • El perfil d’Instagram del participant ha de ser real: no ha de contenir una identitat falsa. Si se sospita que el perfil d’un usuari participant no és real aquest podrà ser desqualificat del concurs immediatament, a criteri absolut de SALSES FRUITS.
  • Si es detecten comptes duplicats (o es detecten paranys, enganys, etc.) s’eliminaran automàticament totes les participacions d’aquests perfils.
  • No utilitzar la present promoció per a: difondre idees polítiques o religioses; promoure injúries i/o calúmnies enfront de tercers; usar llenguatge violent, obscè o ofensiu; publicar contingut diferent a fi de la mecànica de la promoció.

REQUISITS per a poder guanyar el concurs:

Haver complert totalment els requisits establerts en l’apartat immediatament anterior. El mer incompliment d’algun dels requisits previstos anteriorment, totalment o parcialment, implicarà la desqualificació automàtica de la participació en el Concurs.

Una mateixa persona no pot guanyar dues vegades un Concurs de la pàgina d’Instagram o Facebook de SALSES FRUITS, per tant, les participacions presentades no poden haver estat premiades en altres concursos, ni publicades anteriorment en cap suport ni personal ni professional, inclosos correus electrònics.

4.- Mecànica per designar al/la guanyador/a

Una vegada finalitzada la durada del Concurs en les presents Bases, totes les participacions vàlides seran recollides per SALSES FRUITS i seran incloses en el sorteig del premi.

El guanyador resultarà d’un sorteig realitzat entre tots els participants que hagin comentat i etiquetat a la publicació, complint amb tots els requisits establerts en les presents Bases, a criteri de SALSES FRUITS.

El sorteig es realitzarà utilitzant un programa informàtic de selecció aleatòria, per mitjà de APPSORTEOS, que triarà 1 guanyadors/es i 2 suplents de manera correlativa.

El premi serà concedit al participant que resulti triat en el sorteig d’entre tots els participants i que sigui declarat guanyador, segons els requisits establerts en les presents Bases.

5.- Comprovació de requisits i declaració de guanyadors

Una vegada triat el guanyador, SALSES FRUITS comprovarà que qui hagi resultat triat en el mateix compleixi amb tots els requisits establerts en les presents Bases i que pot ser declarat guanyador.

Per a això, SALSES FRUITS respondrà es posarà en contacte amb el presumpte guanyador a través d’un missatge directe al perfil d’Instagram del guanyador, comunicant-li que és el guanyador. El participant haurà de respondre a tal missatge en un termini màxim de 48 hores des del moment en què s’hagi efectuat el comentari en la publicació d’Instagram amb la següent informació: (i) conformitat i acceptació expressa del premi o (ii) renúncia igualment expressa al mateix (no seran vàlides acceptacions condicionades o limitades), a través d’un missatge directe a SALSES FRUITS.

Si el presumpte guanyador renuncia al premi, SALSES FRUITS procedirà a comunicar-se en iguals termes que els descrits anteriorment amb el primer suplent a l’efecte de proposar i en el seu cas (si no renuncia al seu torn) seguir els passos per a la declaració del guanyador que s’ha indicat.

titol

Igualment, en el cas que algun dels triats com a presumpte guanyador o suplent no respongui al missatge en el termini anteriorment indicat o SALSES FRUITS consideri que no compleix els requisits per a ser declarat guanyador, es posarà en contacte amb el següent suplent a l’efecte de proposar i en el seu cas (si no renuncia) seguir els passos per a la declaració de guanyador que s’han indicat.

Aconseguit el nombre màxim de suplents, sent que diversos d’ells o tots han renunciat o que no compleixen els requisits establerts en les presents Bases, SALSES FRUITS podrà (i) atorgar el premi sol al guanyador vàlid resultant o (ii) declarar desert el Concurs.

En el cas que SALSES FRUITS estimi oportú, el nom dels guanyadors podrà ser publicat per SALSES FRUITS en les seves diferents plataformes digitals com poden ser el seu blog (https://fruitssp.com/noticies/ ) o la seva pàgina de Facebook i/o Instagram, d’acord amb el que s’estableix en les presents Bases.

6.- Premi

Entre tots els participants se sortejarà un para-sol de platja i un lot de productes de SALSES FRUITS:

– 1 para-sol de platja original de Sales Fruits
– 1 Gaspatxo de Salses Fruits de 1l
– 1 Salmorejo de Salses Fruits de 1l
– 1 Orxata de Salses Fruits de 1l
– 1 pot d’Allioli Intens de Salses Fruits de 180 g
– 1 pot de Salsa Bolonyesa de Salses Fruits de 170 g
– 1 pot de Salsa Pesto de Salses Fruits 160 g

El Premi en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador.

7.- Dades personals i drets d’imatge

El participant declara i manifesta pública i solemnement ser l’autor de la imatge, o el titular legítim dels drets morals i de propietat intel·lectual de les imatges que inserida en l’aplicació o presenta a Concurs, i haver obtingut la cessió d’aquests drets o el consentiment inequívoc de les persones la imatge de les quals difongui, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, els drets de reproducció, distribució, transformació, explotació publicitària i comercial, exhibició i comunicació pública.

En tal condició, el participant, pel mer fet de participar en aquest Concurs i inserir una imatge, autoritza, des d’aquest precís instant a SALSES FRUITS a l’ús de la imatge i el nom i cognoms del participant en qualsevol mitjà i a través de qualsevol forma de comunicació que SALSES FRUITS consideri convenient. En particular, SALSES FRUITS podrà utilitzar les imatges premiades del Concurs i el nom del declarat guanyador per a comunicar els guanyadors en la pròpia aplicació o en la zona publicitària de Facebook i/o Instagram o per a publicar les fotografies i testimonials en els seus websites.

Així mateix, com a autor, propietari o legítim cessionari dels drets de reproducció i exhibició de les fotografies presentades al Concurs (d’ara endavant, les “Fotografies”) el concursant cedeix a SALSES FRUITS, en exclusiva, per a tothom i durant el màxim temps permès per la Llei, la totalitat dels drets de propietat intel·lectual –a exclusió dels drets morals- sobre les Fotografies el que inclou, a títol enunciatiu i no limitatiu, els següents:

titol

El dret a reproduir i obtenir còpies de les Fotografies, o de part d’aquestes, a través de qualsevol procediment i/o mitjà, tangible o intangible;

A explotar les Fotografies separada o conjuntament amb música, so o imatges (incloent la seva sincronització);

El dret a transformar les Fotografies, la qual cosa inclou qualsevol ajust, canvi, arranjament i/o modificació d’aquestes, sense perjudici del respecte als drets morals;

El dret a distribuir les Fotografies mitjançant venda, lloguer, préstec o de qualsevol altra forma tant per a ús privat com públic, incloent sense limitació el dret a crear, realitzar o produir i distribuir qualsevol forma de productes de consum (“consumer products”) mitjançant la utilització de qualsevol material imprès o gravat (el que inclou, amb caràcter no limitatiu, llibres i joguines animades amb música i/o lletra, productes educatius i altres materials promocionals o de màrqueting (“marxandatge”), productes i serveis interactius i informàtics (com ara CD Rom, productes o equipaments de xarxes informàtiques (“computer network”), jocs d’ordinador, etc.), mitjançant venda, lloguer, préstec o de qualsevol altra forma tant per a ús privat com públic;

titol

El dret a comunicar públicament, publicitar i promocionar les Fotografies en qualsevol mitjà o sistema tècnic o tecnològic, incloent a títol merament enunciatiu i no limitatiu, la projecció o exhibició pública cinematogràfica, no cinematogràfica, l’explotació televisiva (v.gr., televisió de pagament, gratuïta, televisió per cable, pagament per visió, televisió per satèl·lit, fibra òptica, ones herzianas, fil, microones (MMDS), televisió digital terrestre, etc.); qualsevol forma de productes de consum mitjançant la utilització de qualsevol material imprès o gravat (el que inclou, amb caràcter no limitatiu, llibres i joguines animades amb música i/o lletra, productes educatius i altres materials promocionals o de màrqueting (“marxandatge”), productes i serveis interactius i informàtics (com ara CD Rom, jocs d’ordinador, etc.), usos comercials i no comercials, promocions i anuncis, mitjançant qualsevol tecnologia existent en l’actualitat o en fase de recerca o desenvolupament;

El dret a concedir llicències a tercers per a la realització de qualsevol de les accions anteriors.

De conformitat amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (“RGPD”) i la resta de normativa de desenvolupament en aquest sentit, SALSES FRUITS informa els usuaris de la pàgina web (“https://fruitssp.com/ ”) que pot proporcionar-nos voluntària, informació de caràcter personal ja sigui a través de determinats formularis de recollida de dades personals de caràcter personal inclosos en les diferents seccions de la Web, i que totes aquestes dades de caràcter personal hauran de ser recollits en un fitxer, el responsable del qual és l’empresa SALSES FRUITS, S&P, SL, segons s’indica en les corresponents seccions de la Web.

titol

En relació amb el present Concurs serà necessari per al bon fi del mateix que les dades del compte de Facebook i/o Instagram recaptats automàticament dels participants i els lliurats per qui resulti triat en el sorteig siguin veraços, complets i actuals, al que es comprometen els mateixos.

Si les dades de caràcter personal d’un guanyador en el sorteig anessin incerts, falsos, incomplets o no fossin actualitzats de manera que la identificació del guanyador sigui impossible per mitjans raonables, “SALSES FRUITS” es reserva el dret a desqualificar-lo del sorteig, quedant lliure de tota responsabilitat sobre aquest tema.

Les dades personals sol·licitades al participant guanyador en la promoció del Concurs són necessaris i obligatoris per a la participació, i s’incorporaran a un fitxer titularitat SALSES FRUITS. Seran tractats per a comunicar-nos amb ell i utilitzar-los amb finalitats de publicitat i prospecció comercial, per a fer-li arribar informació SALSES FRUITS.

titol

El concursant podrà exercitar en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició al tractament, dirigint-se mitjançant carta física a SALSES FRUITS, S&P, SL., Ctra Cabra del Camp, s/n, 43811, Figuerola del Camp, Tarragona.

8.- Altres normes d’ús

No s’admetran comentaris ofensius, insults, amenaces, llenguatge malsonant, continguts degradants o desqualificacions cap als nostres productes i servei, marques, equip humà o altres membres de la comunitat.

De la mateixa manera, s’eliminaran o restringiran els comentaris publicitaris o sobre la nostra competència, tant explícita com encoberta, ja que considerem que aquest no és el lloc adequat per a acollir aquest tipus d’informacions.

L’equip SALSES FRUITS tindrà la potestat, en últim lloc, de poder esborrar qualsevol publicació que sota el seu criteri no s’ajusti als tipus de contingut que desitgem.

SALSES FRUITS queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació.

Igualment, SALSES FRUITS no es responsabilitza de possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a l’empresa de missatgeria que puguin afectar l’enviament dels premis.

titol

SALSES FRUITS es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del Concurs.

SALSES FRUITS queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en el Concurs, la defraudació de la utilitat que els participants haguessin pogut atribuir a aquests, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’internet.

SALSES FRUITS es reserva el dret d’efectuar quants canvis consideri que redundin en la bona fi del Concurs, quan concorri justa causa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què recullen les presents Bases.

SALSES FRUITS es reserva el dret d’ajornar i/o ampliar la durada del Concurs, així com la facultat d’interpretar les presents Bases.

Així mateix, SALSES FRUITS queda exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del Premi.

9.- Acceptació de les bases

La simple participació en el Concurs implica l’acceptació de les presents Bases, per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió del participant i a conseqüència d’això, SALSES FRUITS quedarà alliberada de compliment de l’obligació contreta amb aquest participant.

En PARTICIPAR EN EL CONCURS “SORTEIG PACK CALÇOTADA” ASSUMEIXO QUE HE LLEGIT I ACCEPTAT LES PRESENTS BASES, POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL, DEL DRET A la INTIMITAT I A la PRÒPIA IMATGE.

BASES LEGALS DEL CONCURS “SORTEIG PACK CALÇOTADA”

a BASES LEGALS DEL CONCURS “SORTEIG PACK CALÇOTADA”

b BASES LEGALS DEL CONCURS “SORTEIG PACK CALÇOTADA”

c BASES LEGALS DEL CONCURS “SORTEIG PACK CALÇOTADA”

BASES LEGALS DEL CONCURS “SORTEIG PACK CALÇOTADA”
En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, . En primer lloc, .

En primer lloc, orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vestibulum pretium nisi vehicula congue. Curabitur lobortis tristique neque, quis porta nisi tempus quis. Donec ultrices posuere elit, sit amet tincidunt orci consectetur quis. Mauris rhoncus tristique facilisis. Per una banda, t congue velit velit, et faucibus ligula volutpat et. Tot i així, urabitur venenatis ante quis elementum pellentesque. In a pretium sapien. Empiezan las calçotades. Aliquam erat volutpat. Donec viverra cursus gravida. Fusce accumsan sed leo vitae tempus. Les picades més fresques TGDigitalFruits

caCA